Thih-lōo-bê iû Kâu-tōng 鐵道迷猴硐半日遊

文_Shansam

「Má-mah guá siōnn beh tsē hué-tshia.」、「Má-mah guá siōnn beh tsē hué-tshia.」gín-á-thih-lōo-bê tuì tsing-sîn tō khai-sí thiàu-tsiam. Kin-á-ji̍t beh khì Kâu-tōng lú-hîng, gín-á í-king kî-thāi tsiok kú–ah!
「媽媽我想要坐火車。」、「媽媽我想要坐火車。」小小鐵道迷從起床就開始跳針,今天是期待已久的猴硐之行。

Tshuā thih-lōo-bê tsē hué-tshia, a-bó tsiok khin-sang–ê! Tsē kui tiám-tsing ê tshia, pàng hoo ka-tī khuànn hong-kíng, khuànn thih-ki-lōo, khuànn hué-tshia. I kám-kak tsiok sim-sik–ê!
帶鐵道迷搭火車媽媽好輕鬆,一個多小時的車程,讓他自己看風景、看鐵道、看火車。他覺得很有趣。

Tsē-tshia, puânn-tshia, tsóng-sǹg sī kàu Kâu-tōng–ah, kiat-kó it-ti̍t bô beh khuànn niau-mi-á, tsi̍t hūn ke-nn̄g-ko tsia̍h liául tō kóng siōng beh tsē hué-tshia, tī hué-tshia tíng khah bē lua̍h. Tsí-hó koh huan-thâu lâi tńg.
搭車、換車,總算到猴硐了,結果一直不看貓,吃完一份雞蛋糕就說坐火車才不會熱,只好回家。

Suî sim-ì ê lú-iû tsóng–sī ē-sái tú-tio̍h ì-guā ê sū-bu̍t. In-uī huê-tîng ê hué-tshia bān-hun, tsām-uân kiàn-gī gún tsē khu-kan-tshia khì Suī-hong puann-tshia. Ì-guā tsē tio̍h khì Soo-ò ê tshia, ē-sái khuànn tio̍h kà-sú sái hué-tshia. Gún khì Li̍t-pún tsē hué-tshia mā ū tsē tio̍h tsit khuán–ê, bó-á-kiánn lóng tsiok ài–ê, koh ū tsi̍t tsióng lâng tī Li̍t-pún ê kám-kak. The̍h tshut tshiú-ki-á beh hip suah tshi̍h tio̍h king-sin.

Án-ne… tō iōng ‘sim’ kā tsit-ê bó-á-kiánn lóng tsiok huann-hí ê uē-bīn hip–khí-lâi🙂
隨心的旅遊總是能有意外的收穫,因為回程火車誤點,站員建議我們搭區間車去瑞芳換車,意外搭到前往蘇澳的車,可以看到駕駛開火車。我們去日本也有搭過這樣的車,母子倆都很愛,還有一種身在日本的感覺。拿出手機想要拍照卻按到更新。

那就…用「心」拍下記得這母子倆都很開心的畫面吧🙂

拆車票 thiah tshia-phiò
華: 買車票

盤車 puânn-tshia
華: 換車

慢分 bān-hun
華:誤點